Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet!

Seniorsaken ble etablert i 2002. Seniorsaken er religions-, livssyns og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

Kjære senior!

Seniorene blir eldre og eldre og årskullene blir større og større. At levetiden øker er ikke et problem. Tvert imot! Det skaper flere muligheter både for samfunnet og den enkelte. Seniorene er ikke en ensartet gruppe. Det er mennesker med mange varierte og verdifulle ressurser. Disse vil Seniorsaken løfte opp og frem!

Seniorsaken støtter opp om det et aldersvennlig samfunn innebærer. Men det handler ikke bare om å tilrettelegge for eldre. Det handler minst like mye om å inkludere og skape sosiale møteplasser for flere generasjoner og ulike mennesker.

Å være aktiv og sosial, bruke sine evner og kunnskaper er den beste medisin mot ensomhet og isolasjon. Seniorsaken kjemper for en eldreomsorg som gir verdighet til den enkelte.

Det handler om mestring og muligheter!

Seniorsaken arbeider for å:

… synliggjøre seniorenes ressurser i samfunnet
… bekjempe all form for diskriminering og forskjellsbehandling av seniorer
… ivareta seniorenes rettigheter og behov

Videre i programmet presenterer vi vårt syn på seniorenes rolle i samfunnet. Vi setter fingeren på områder vi mener bør forbedres eller forandres. Vi foreslår løsninger til det beste for seniorer, og derfor også for samfunnet.

Seniorer er gull verdt!

Dagens seniorer er fornøyd med livet, gjør en frivillig innsats og er fysisk og sosialt aktive. De stiller opp for naboer og venner, passer barnebarn og er ofte pårørende for en av sine nærmeste.

Hvert år representerer seniorer over 60 år :

… frivillig innsats verdt 25 milliarder kroner!
… 120 milliarder gjennom skatter og avgifter
… 50 000 frivillige årsverk

Regnestykket inkluderer ikke pårørende!

I Seniorsaken er vi grundig lei av å høre om eldrebølgen som vil skylle inn over landet!

Sannheten er at vi ikke representerer et problem. Vi er en ressurs!

Alder er bare et tall!

I 2016 fkk vi gjennomslag for høyere
aldersgrenser i arbeidslivet. Men på
andre områder, som for eksempel i
politikken, går man fremdeles ”ut på
dato” alt for tidlig.

Det er et demokratisk problem når ikke hele befolkningen er representert i politikken eller andre offentlige organer. I dag er det flere politikere under 30 enn over 60 på Stortinget.

En senior vil ha innsikt og kunnskap om politikk og samfunn bare livserfaring kan gi. Seniorsaken maner til mobilisering blant seniorene. Ingen får innflytelse uten å delta.

Seniorsaken vil at et forholdsmessig antall representanter på Stortinget skal være over 60 år.

Siden 2014 har arbeidsledigheten økt med 30 prosent blant de over 60.

Når bedrifter nedbemanner føler mange eldre seg presset ut gjennom sluttpakker eller får beskjed om at de mangler ny kompetanse bedriften er avhengig av. Allerede ved fylte 57 år regnes man som eldre i arbeidslivet og blir sjelden tatt i betrakting ved forfremmelser eller ny jobb. Seniorsaken jobber for å synliggjøre verdien av mangfold i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

I dag er seniorer bare beskyttet av arbeidsmiljøloven som vi vet er lett å omgå.

I vårt innspill til ny likestillingslov krever vi at seniorer får samme lovfestede beskyttelse mot diskriminering på alle arenaer som andre i samfunnet.

Grå gründer

Seniorsaken støtter Regjeringens gründerplan, som stimulerer seniorer til å etablere virksomheter som har verdi både for den enkelte og samfunnet. Innovasjon Norge og næringslivet tilbyr midler og muligheter.

Jo raskere omstillingen i næringslivet blir, jo større er behovet for kunnskap, kompetanse og erfaring.

Dette er seniorenes hjemmebane!

Pensjonene krymper

Pensjonsreformen fra 2011 resulterte blant annet i underregulering som innebærer at pensjonistene i det årlige trygdeoppgjøret får forventet lønns vekst for deretter å bli trukket 0,75 prosent. Forutsetningen var at veksten i pensjonene skulle ligge over prisveksten. Denne forutsetningen er ikke oppfylt.

Pensjonen krymper2015: alderspensjonister mistet 0,4 prosent i kjøpekraft
2016: nedgangen i kjøpekraft ble hele 1,8 prosent
2017: nedgangen i kjøpekraft anslås til 1,0 prosent
2018: vil ifølge regjeringens prognoser også medføre nedgang i kjøpekraft
Til sammen taper en med vanlig
alderspensjon 8 000 – 10 000 kroner
i kjøpekraft på tre år.
Om underregulering av pensjonene
fortsetter vil en stadig større del av
seniorene bli minstepensjonister.

Fremtidige pensjoner

Begrenset opptjening av pensjonskapital og krav om å stå mye lengre i arbeid vil gi kommende generasjoner store utfordringer når det gjelder fremtidige pensjoner.

For å få en tilfredsstillende pensjon ved
67 års alder må:
30-åringer spare ca.10 prosent av lønnen
50-åringer spare ca. 25 prosent av lønnen
Nå går Seniorsakens ”besteforeldre” på barrikadene på vegne av sine barn og barnebarn.

 

Omsorgsfull omstilling

Norge er i verdenstoppen på internett

98 % av alle under 67 er på nett
70% av alle mellom 70 -80 år er på nett
40% av alle mellom 80 – 100 år er på nett

Likevel er det:

200 000 eldre som i dag ikke er internett-brukere.
20 prosent opplever digital angst i hverdagen.

(Kilde: forskning.no)

Det er uverdig å måtte få hjelp av familie eller
andre for å få innsikt i egen økonomi, helse og
rettigheter fordi samfunnet krever at eldre har
tilgang til internett og kjennskap til hvordan
man bruker det.

Seniorsaken krever at myndighetene og samfunnsansvarlige aktører sørger for omsorgsfull omstilling i de få årene det tar før hele befolkningen er digital.

Diskriminering av de eldste

Tidligere ble de eldste oppfattet som kloke, erfarne og vise. I dagens synonymordbøker beskrives eldre som gammeldagse, avdankete og mett av dage.

Eldre med demens er den mest utsatte gruppen for diskriminering. Nedlatende språkbruk, overmedisinering og en passiv hverdag er vanlig

Det er diskriminering når behandling av syke unge og eldre blir satt opp mot hverandre

  • Seniorsaken krever at alle skal få individuell medisinsk vurdering og behandling uansett alder.
  • Seniorsaken krever at bemanningen i eldreomsorgen skal være både tilstrekkelig og kvalifsert.
  • Seniorsaken ber om at pårørendes rolle og innsats i eldreomsorgen synliggjøres og verdsettes.
  • Seniorsaken krever at alle skal få sykehjemsplass når de trenger det!

Seniorsaken mener svikt i eldreomsorgen i stor grad er resultat av dårlig ledelse og manglende prioritering.

Seniorsaken forventer at velferdssamfunnet ivaretar de eldres behov for omsorg, trygghet og pleie tilpasset deres individuelle ønsker og behov.

 

Bare 30 prosent av Norges seniorer er organisert i en senior- eller pensjonistforening.

For å få gjennomslag for våre ideer og forslag må vi være en gruppe med makt og tyngde til å forandreog forbedre samfunnet for seniorer.

Samfunnets syn på seniorer som en ressurs har blitt stadig mer positiv. Nå må holdninger bli til handlinger!

Seniorsaken er avhengig av ditt engasjement.

Trykk for å registrere deg som medlem!Norge har over en million personer over 60 år. Vi kan ikke streike, men vi kan organisere oss!

Medlemskapet koster kun

kr 390 per år for enkeltmedlemmer og
kr 490 for familiemedlemskap.

Kontakt oss på tlf. 22 12 18 90 eller seniorsaken@seniorsaken.no

På mobil trykk for å ringe oss!

Juss-telefonen gir deg den første konsultasjonen med våre erfarne jurister gratis.

På mobil trykk for å ringe oss!

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon for råd og hjelp til å løse saken.

SENIORSAKEN – din stemme i samfunnet!