Helse og omsorg

Hvem skal hjelpe mor og far?

Hvem skal hjelpe mor og far?

Vi gir deg råd og hjelp når det offentlige svikter

Skal flaks eller behov avgjøre om du får den hjelpen du trenger?

Vi tror de fleste eldre vil klare seg selv og bo hjemme så lenge som mulig. Men i mange kommuner blir eldre kasteballer mellom sykehus, omsorgsboliger, hjemmetjenesten, og ikke minst pårørende. Uten pårørende stopper Helse-Norge!

Selv om eldre i dag lever lenger og er friskere enn noen gang, er det fortsatt mange som trenger hjelp.

Vi mener at eldreomsorg skal være statlig finansiert på linje med sykehus. Da kan man ikke skylde på dårlig kommuneøkonomi og vanskelige prioriteringer. At funksjonshemmede, psykisk syke og yngre med demens skal «krangle» om den samme potten, er uverdig!

I Kommune-Norge satses det på omsorgsboliger og hjemmetjenester, mens sykehjem bygges ned. Av økonomiske hensyn. Mange pårørende føler seg presset til å ta mer ansvar og yte større innsats enn de egentlig ønsker eller har krefter til. Når ektefelle, mor eller far blir utskrevet fra sykehuset altfor tidlig, og kommunen ikke har et egnet tilbud, er det vanskelig å stå imot.

Vi jobber for lovfestet rett til sykehjemsplass

Alle som trenger hjelp og omsorg, skal få det. I sin egen kommune. Og det skal være helsepersonell, ikke byråkrater som vurderer behovet, slik det er i dag. Det er enkle krav, men politikerne vegrer seg på tross av sine løfter. Inntil vi får gjennomslag for kravet, vil vi fortsette å tilby hjelp til alle som møter veggen i sin egen kommune. Seniorsaken tar enkeltskjebner på alvor!

SOS-telefonen

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-tlf. for råd og hjelp til å løse saken.

Ring 22 12 18 90 eller send en melding til sos@seniorsaken.no

Seniorøkonomi

Pensjonen krymper

Matbutikkene gir ikke honnørrabatt!

Det aller meste koster akkurat like mye uansett hvor ung eller gammel du er. Derfor er det urimelig at alderspensjonen ikke følger lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Underregulering er en urimelig forskjellsbehandling

Seniorsaken jobber for at du som pensjonist skal få din del av den norske velstandsutviklingen. Første betingelse er at du ikke sakker akterut i forhold til andre grupper. Underregulering av selv moderate pensjonsinntekter kan lede til tap i millionklassen på 20 år – sammenlignet med en tilsvarende lønnsinntekt.

Som medlem i Seniorsaken støtter du opp om arbeidet med å fjerne underreguleringen.

Det handler om dine penger og dine rettigheter

Pensjon er en rettighet du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv. Med «små» årlige justeringer gjør politikerne store innhogg i din økonomi. Seniorsaken er din vaktbikkje i økonomiske og skattemessige forhold.
Ditt medlemskap gir oss større gjennomslagskraft!

Dette er noen andre urettferdigheter vi vil fjerne:

  • Gift eller samboer?  Da straffes du med fratrekk i grunnpensjonen din! Dette er en urimelig ordning.
  • Trygdeavgiften for pensjonister har økt med 70 prosent de siste årene!
  • Ekstra skatt: Det ingen tvil om at minstepensjonene ikke rekker langt. Det har staten gjort noe med. De lar andre pensjonister, selv de med moderate pensjonsinntekter, betale regningen. Fordelingspolitikk er riktig og rettferdig, men det er urimelig å bare velte kostnaden over på andre pensjonister.
  • Minstefradraget er lavere for pensjonistene enn vanlige lønnsmottagere. Og forskjellen øker!
  • Helseutgiftene øker for alle, men det svir jo gjerne litt ekstra jo eldre man blir.

Likestilling og inkludering

Går mennesker ut på dato?

Går mennesker ut på dato?

Vi jobber for å fjerne aldersdiskriminering i arbeidslivet

Alder er bare et tall – Tallet 70 betyr at man mister stillingsvernet som arbeidstaker.

I dag kan arbeidsgiver gratulere deg med dagen og si deg opp samtidig.

Norge har mange seniorer som kan og vil jobbe. Vi snakker om kompetente og erfarne mennesker som ønsker å gjøre nytte for seg i yrkeslivet, hvis de bare får lov.

I dag sier Arbeidsmiljøloven at arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan avsluttes ved fylte 70 år. Dette mener vi er grov diskriminering!

Norsk arbeidsliv er regulert av lover og regler som ble utformet i en tid da levealderen var lavere, og helsetilstanden for de eldre var dårligere enn i dag. Resultatet er at det sløses med samfunnets humankapital. Spreke og kloke arbeidstakere settes på porten mot sin vilje.

Hvis du kan og vil jobbe, bør du få lov

I Seniorsaken jobber vi for et mer fleksibelt arbeidsliv. Vi vil at alle med arbeidsevne skal få lov til å jobbe så lenge de ønsker og mestrer jobben sin. Arbeidsgiver kan legge til rette for, og innføre ordninger som er tilpasset seniorer på lik linje med det som gjøres i andre livsfaser, som for eksempel ved graviditet eller deltid i yrker med ekstra belastning.

Seniorer i arbeidslivet er, og bør anses som en ressurs, ikke som en belastning. Vi jobber for å fjerne dagens ordninger som automatisk diskvalifiserer alle over 70. Seniorsaken er din vaktbikkje mot aldersdiskriminering.

Har du opplevd diskriminering på arbeidsplassen?

Juss-telefonen gir deg gratis tilgang til våre erfarne jurister i opptil en time. Juss-guppen svarer på dine spørsmål hver onsdag mellom kl. 10.00 – 14.00. Ring 975 25 907.

Seniorbolig

Vil du bo i seniorbolig?

Seniorsaken bidrar til utvikling av attraktive og trygge boformer. Interessen for ulike boformer blant seniorer er stor o gsterkt økende.

En undersøkelse viser at 60 prosent ønsker å bo i seniorfellesskap. 30 prosent sier nei og 10 prosent vet ikke.

Attraktiv gruppe

Dagens seniorer og morgendagens eldre vil være aktive, mobile og klare seg selv så lenge som mulig. De vil ha god helse og god personlig økonomi.

Eiendomsmeglere og entreprenører over hele landet har fått øynene opp for en kundegruppe i en alder som knapt var på eiendomsmarkedet tidligere. Kommuner ser at ny boformer vil spare samfunnet for kostnader og frigjøre attraktive boliger for andre grupper.

Derfor er mange kommuner positive til nye boformer som vil kunne spare samfunnet for kostnader i millionklassen gjennom utsatt behov for hjelp fra det offentlige.

Seniorsaken foreslår å innføre offentlig økonomisk støtte til tilpasning av eksisterende boliger for seniorer på linje med støtten man kan få for energi- og klimatiltak i private hjem.

Seniorsakens boligutvalg

Interessen for nye boformer for seniorer er stor. Presse, utbyggere og medlemmer kontakter stadig oftere Seniorsaken. Også politikere henvender seg til Seniorsaken for informasjon og samarbeid på dette området.

Seniorsaken skal ivareta interessene til medlemmene spesielt, og seniorer generelt. Det er derfor viktig å følge, og om mulig påvirke utviklingen på dette området, slik at det som bygges i størst mulig grad balanserer seniorenes og lokalsamfunnets behov.

Boligrådgivning

Vurderer du å kjøpe og selge bolig? Vår boligveileder gir råd om salgs- og kjøpsprosessen fra A-Å. Hvilken boligtype vil du ha? Kanskje en seniorbolig passer for deg?

22 12 18 90

Ring BOLIG-telefonen